Nowa Szansa Na Zatrudnienie


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w darmowych szkoleniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej!

Dowiedz się więcej

Szkolenia

Szkolenia skierowane są głównie do osób długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo wielkopolskie.

Kwalifikacje Zawodowe

Szkolenia zawodowe przewidziane w projekcie będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych wskazanych jako deficytowe w województwie/ powiecie, z którego pochodzą uczestnicy w oparciu o dane wynikające z badania Barometr zawodów.

O projekcie

Celem głównym projektu jest poprawa do 30.06.2020r. zdolności do zatrudnienia 240 osób (192 kobiet i 48 mężczyzn) poprzez:

 • nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez 240 osób w kierunku zgodnym z potrzebami ich oraz wielkopolskiego rynku pracy
 • nabycie kompetencji kluczowych społecznych przez 120 osób
 • nabycie praktycznych umiejętności w zawodzie przez 96 osób,
 • wzrost motywacji do aktywnego działania na rzecz zmiany sytuacji zawodowej oraz poziomu samooceny u 120 osób,
 • zwiększenie aktywności w procesie poszukiwania pracy u 240 osób, a w efekcie finalnym podjęcie zatrudnienia przez min. 73 osoby o niskich kwalifikacjach, w tym 14 osób w wieku min. 50 lat, 4 osoby z niepełnosprawnościami, 26 osób długotrwale bezrobotnych, 75 kobiet.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 240 osób – 192 kobiet i 48 mężczyzn, w wieku min. 30 lat z województwa wielkopolskiego, w tym:

 • 198 osób bezrobotnych (158 kobiet, 40 mężczyzn),w tym 86 osób długotrwale bezrobotnych (69 kobiet, 17 mężczyzn)
 • 42 osób biernych zawodowo (34 kobiet, 8 mężczyzn)
 • 42 osób w wieku 50 lat i więcej (34 kobiet, 8 mężczyzn)
 • 192 osób o niskich kwalifikacjach (154K,38M)
 • 12 osób z niepełnosprawnościami (9 kobiet, 3 mężczyzn).

Wsparcie oferowane w ramach projektu

W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe indywidualne, w tym opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania). Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego, opracowania portfolio uczestnika, identyfikacji potrzeb uczestnika, opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo psychologiczne – wsparcie w postaci spotkań indywidualnych dla 50% uczestników tj. 120 osób w wymiarze średnio 4 godziny na osobę.
 • Szkolenia z kompetencji kluczowych – kompetencje społeczne. Szkolenia grupowe dla 50% uczestników tj. 120 osób (12 grup x średnio 10 osób) w wymiarze 16 godzin (2 dni po 8 godzin). Zakres szkoleń: kompetencje społeczne w rozumieniu zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
 • Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe. Szkolenia/ kursy dla wszystkich uczestników 24 grupy x średnio 10 osób. Efektem każdego szkolenia/kursu będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji będzie każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Do egzaminu przystąpi każdy uczestnik, który ukończy udział w szkoleniu.
 • Pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu realizowane w formie spotkań indywidualnych – średnio 8 godziny/osobę. Zakres: analiza IPD i porfolio, wyszukiwanie ofert pracy dla uczestników, skojarzenie uczestnika z potencjalnym pracodawcą, pomoc w zaaranżowaniu spotkania, wyznaczanie zadań dla uczestników, monitorowanie aktywności, analiza ewentualnych niepowodzeń.
 • 3 miesięczny staż zawodowy przewidziany dla 40% uczestników projektu tj. 96 osób. Celem staży jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia.

Do wyboru macie Państwo:

 • kursy sekretarki
 • kursy prawa jazdy kat. B z przedstawicielem handlowym
 • kursy grafiki komputerowej
 • kursy operatorów wózków jezdniowych
 • kursy na koparkoładowarki
 • kursy ADR
 • kursy komputerowe
 • kursy sprzedażowe
 • pracownik biurowy z obsługa klienta
 • grafik komputerowy
 • przedstawiciel handlowy
 • rejestrator medyczny
 • inne

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Kaliszu ul. Rzemieślnicza 4/2, oraz w Ostrowie Wlkp. ul. Dalbora 28/7

Dokumenty rekrutacyjne:

W razie pytań służymy pomocą tel. 787 295 266


ROZEZNANIE RYNKU – EGZAMIN

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych na przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje komputerowe w zakresie modułów: przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym zapytaniem ofertowym i dokonanie wyceny usługi.

Ofertę należy przesłać do dnia 10.01.2019 r. do godziny 16.00.