Zapytanie ofertowe dotyczące cateringu

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert do dnia 30-11-2018

Numer ogłoszenia: 12184

Status ogłoszenia Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji można (Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.):
  • Złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego: ODZ Kaźmierczak Jacek Woźniak, ul. Rzemieślnicza 4/2, 62-800 Kalisz
  • Wysłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: nowaszansanazatrudnienie@gmail.com
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
 4. Prawidłowo sporządzona oferta zawiera (Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.):
  • Formularz ofertowy.
  • Dokument rejestrowy lub KRS.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.
 5. Termin składania ofert do 30.11.2018 r. do godz. 23:59:59.
 6. Decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do Zamawiającego!!! W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla pocztowego.
 7. Zamawiający nie odsyła otrzymanych ofert.
 8. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
 9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.
 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: nowaszansanazatrudnienie@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Wojciech Kaźmierczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 602 598 374

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu w postaci obiadu i przerwy kawowej uczestnikom szkoleń w ramach projektu „Nowa szansa na zatrudnienie”. W ramach usługi zapewniony zostanie catering dla uczestników szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe ok. 20 osób. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe dla jednej grupy będą trwać 12 dni, grupa liczyć będzie średnio 10 osób, planowane są 2 grupy. Łącznie w ramach zamówienia zapewnionych zostanie 240 osobodni cateringu.

Miejsce realizacji szkoleń: Skulsk.
W postępowaniu promowani będą Wykonawcy spełniający dodatkowe aspekty społeczne.

Kategoria ogłoszenia Usługi

Podkategoria ogłoszenia Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: koniński Miejscowość: Skulsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zapewnieni catering dla uczestników projektu „Nowa szansa na zatrudnienie” w Skulsku, w grudniu 2018 r. Zamówienie dotyczy zapewnienia 240 osobodni cateringu. Jako catering rozumiana jest przerwa kawowa oraz obiad dwudaniowy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu w postaci obiadu i przerwy kawowej uczestnikom szkoleń w ramach projektu „Nowa szansa na zatrudnienie”. Poprzez catering rozumie się obiady i przerwy kawowe, które przysługują uczestnikom w trakcie uczestnictwa w szkoleniu zawodowym.

Obowiązki Wykonawcy:

 1. W ramach zlecenia Wykonawca zapewni catering dla uczestników szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe (20 osób).
 2. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe dla jednej grupy będą trwać 12 dni, grupa liczyć będzie średnio 10 osób, planowane są 2 grupy.
  Łącznie w ramach zamówienia zapewnionych zostanie 240 osobodni cateringu.
 3. Szkolenia realizowane będą co do zasady w dni powszednie w przedziale godz. 8.00-17.00. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość realizacji usługi w soboty.
 4. W ramach 1 osobodnia każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnioną:
  • przerwę kawową, która obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki, kruche ciastka lub owoce (przerwa kawowa musi zostać ustawiona min. 15 min przed rozpoczęciem zajęć i być dostępna z koniecznością ew. uzupełnienia przez cały dzień)
   oraz
  • obiad, który obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój
   Za dodatkowe składniki wyżywienia przyznawane będą kryteria premiujące.
 5. Miejsce realizacji szkoleń: Skulsk.
 6. W postępowaniu premiowani będą Wykonawcy spełniający dodatkowe aspekty społeczne.

Kod CPV 55520000-1

Nazwa kodu CPV Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia Usługi świadczone będą w grudniu 2018 r.

Załączniki: Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub został określony przez IZ PO,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 5. Wykonawca podpisując i składając ofertę jednocześnie oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać potencjał, który pozwoli zapewnić catering każdego dnia szkolenia zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego i we wskazanym przez niego miejscu. Szkolenia będą realizowane na terenie Skulska. Dokładne miejsce realizacji usługi zostanie określone po wyborze wykonawcy szkolenia i ustaleniu miejsca odbywania zajęć. Wykonawca musi ustawić przerwę kawową na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć. Następnie po około 4 godzinach zegarowych zajęć zapewnić ciepły posiłek (dwudaniowy obiad) oraz osobę do jego wydawania i późniejszego odbioru naczyń/opakowań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają możliwości do świadczenia wyżej wskazanych usług. W postępowaniu promowani będą Wykonawcy spełniający dodatkowe aspekty społeczne.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy musi pozwalać na sprawne i rzetelne świadczenie usług. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w ramach postępowania.

Dodatkowe warunki

 1. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
  • Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
  • Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
  • Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
  • Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
  • Zastrzegające, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi min. 21 dni i uzależniony jest od dostępności środków na koncie projektowym i może ulegać opóźnieniom.
 2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
  Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego) do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100), na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: 28 1940 1076 3042 7228 0000 0000. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy oraz załączników do umowy możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej po obustronnej akceptacji stron. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie:

 1. Terminu realizacji umowy.
 2. Harmonogramu realizacji umowy.
 3. Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy.
 4. Ostatecznej kwoty umowy (związanej z ewentualnym zamówieniem uzupełniającym, zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości osób objętych wsparciem).
 5. Zasad płatności (możliwość wprowadzenia płatności zaliczkowych lub częściowych).
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów na który składa się:

 • Formularz ofertowy.
 • Dokument rejestrowy lub KRS.
 • Potwierdzenie wpłacenia wadium.
Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.

Ocena Oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej zgodnie z poniższymi kryteriami punktowymi.

 1. Kryterium cena – 60 pkt

  Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
  Punkty przyznawane za kryterium nr 1 będą liczone wg następującego wzoru:
  C = (Cmin : C0) x 60
  gdzie:
  C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
  Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
  C0 – cena obliczona badanej oferty. Kryterium oceniane na podstawie ceny zawartej w ofercie. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 1 wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Aspekt społeczny nr 1 – 10 pkt
  Dodatkowe punkty premiujące otrzyma oferent, który jest podmiotem ekonomii społecznej.
  Kryterium oceniane na podstawie oświadczenia w formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 2 wynosi 10.
 3. Aspekt społeczny nr 2 - 10 pkt
  Aby otrzymać dodatkowe punkty premiujące za spełnienie aspektu społecznego nr 2 należy w realizację przedmiotu zamówienia zaangażować co najmniej 1 osobę spełniającą jedno z poniższych kryteriów:
  1) niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub
  2) bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub
  3) pozbawioną wolności lub zwalnianą z zakładów karnych, o której mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem lub
  4) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960) lub 5) bezdomną w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2016 r. poz. 930) lub
  6) która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783) lub
  7) do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia lub
  8) będącą członkiem mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będącą członkiem mniejszości narodowej i etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
  Szczegółowe zapisy odnośnie spełnienia klauzuli społecznej:
  1) Dana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.
  2) Okres zatrudnienia będzie trwał nieprzerwanie przez okres realizacji umowy na świadczenie usługi cateringowej, na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/4 etatu za cały okres zatrudnienia.
  3) Pracownik powinien wykonywać obowiązki bezpośrednio związane z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową.
  4) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby.
  5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osoby, o której mowa wyżej - w szczególności poprzez przedłożenie uwierzytelnionej kopii umowy o pracę oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych, ewentualnie ewidencji czasu pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z w/w osobą, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającą kryterium klauzuli społecznej w terminie do 5 dni od ustania stosunku pracy z poprzednią osobą.
  W przypadku gdy Wykonawca, mimo złożonego w Formularzu ofertowym zobowiązania, nie zatrudni przy realizacji zamówienia osoby/osób spełniających definicję kryterium, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz nałożyć karę umowną zgodnie z zapisami w umowie.
  Kryterium oceniane na podstawie deklaracji w formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 3 wynosi 10.
 4. Dodatkowe składniki wyżywienia w oferowanej cenie - max. 20 pkt.
  * Soki w trakcie przerwy kawowej – 5 pkt.
  * Drożdżówka/pączek/świeże ciasto w trakcie przerwy kawowej – 7 pkt.
  * Deser w trakcie przerwy obiadowej – 8 pkt.
  Kryterium oceniane na podstawie deklaracji w formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 3 wynosi 20.
  Maksymalnie w ramach punktów 1-3 Kryteriów oceny Wykonawca może zdobyć 100
  punktów. Zamawiający wybierze ofertę, która zdobędzie największą ilość punktów.

Wykluczenia

Wykonawcą nie może być podmiot/osoba powiązania kapitałowo lub Osobowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub został określony przez IZ PO;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca podpisując i składając ofertę jednocześnie oświadcza, że nie należy do kategorii wskazanej w sekcji Wykluczenia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa ODZ KAŹMIERCZAK JACEK WOŹNIAK

Adres
Rzemieślnicza 4/2
62-800 Kalisz
wielkopolskie , Kalisz

Numer telefonu 627672243

NIP 6652472509

Numer naboru RPWP.06.02.00-IP.03-30-001/17