Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-10-2018

Numer ogłoszenia

10498

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji można:
• Złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
ODZ Kaźmierczak Jacek Woźniak
ul. Rzemieślnicza 4/2, 62-800 Kalisz
• Wysłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: nowaszansanazatrudnienie@gmail.com
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
4. Prawidłowo sporządzona oferta zawiera:
• Formularz ofertowy wraz załącznikami 1-4.
• Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie doradcy/ców.
• Wpis do KRAZ (jeśli dotyczy)
• Dokument rejestrowy lub KRS (jeśli dotyczy).
• Potwierdzenie wpłacenia wadium.
Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
5. Termin składania ofert do 26.10.2018 r. do godz. 23:59:59.
6. Decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do Zamawiającego!!! W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla pocztowego.
7. Zamawiający nie odsyła otrzymanych ofert.
8. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nowaszansanazatrudnienie@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewelina Juszko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

62 736 00 02

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla 240 uczestników projektu „Nowa szansa na zatrudnienie” w wymiarze 4 godziny zegarowe na osobę. Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie doradztwa oraz przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika projektu.
Miejsce i czas realizacji: województwo wielkopolskie w okresie od 10.2018r. do 02.2020r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy / doradców zawodowych, którzy przeprowadzą doradztwo indywidualne wraz z opracowaniem indywidualnego planu działania dla 240 uczestników projektu „Nowa szansa na zatrudnienie” w wymiarze 4 godziny zegarowe na osobę.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla 240 uczestników projektu „Nowa szansa na zatrudnienie” wraz z opracowaniem indywidualnego planu działania. Łącznie Wykonawca przeprowadzi 960 godzin zegarowych doradztwa indywidualnego dla osób bez zatrudnienia oraz opracuje 240 indywidualnych planów działania.

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.).
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Obowiązki Wykonawcy:
1. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 240 uczestników projektu
w wymiarze 4 godz. zegarowe/uczestnik zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego oraz zgodnie z poniższym programem:
a) opracowanie portfolio uczestnika: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, stopień niepełnosprawności, czas pozostawania bez pracy, sytuacja rodzinna, czynniki społeczno-ekonomiczne;
b) identyfikacja potrzeb uczestnika – identyfikacja oczekiwań, zainteresowań, mocnych
i słabych stron, dokonanie bilansu posiadanych kompetencji, wykształcenia
i doświadczenia zawodowego, określenie deficytów, diagnoza predyspozycji
i preferencji zawodowych. Określenie indywidualnego celu zawodowego uczestnika.
c) opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), w tym:
- Ustalenie działań i form pomocy zidentyfikowanych u danego uczestnika jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia, dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb, które będą świadczone uczestnikowi w ramach projektu,
- Ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez uczestnika,
- Terminy realizacji ustalonych działań,
- Formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów uczestnika z doradcą zawodowym,
- Terminy i warunki zakończenia realizacji IPD przez uczestnika.
IPD zostanie opracowany zgodnie z art. 34a 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Przygotowanie niezbędnych materiałów dla uczestników doradztwa (np. testów, ćwiczeń itp.).
3. Realizowanie zajęć zgodnie z zasadami niedyskryminacji i równości szans i płci, stosowanie języka wrażliwego na płeć, wykluczenie stereotypowego podejścia do realizacji zadania w stosunku do kobiet i mężczyzn.
4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz ewidencji na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego, m.in. dziennik zajęć, listy obecności.
5. Oznaczenie sal, budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami projektu.
6. Przekazywanie w formie telefonicznej lub elektronicznej, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku projektu, który/która opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
7. Przesłanie w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończenia wsparcia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających odbycie doradztwa.
8. Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Doradztwo realizowane będzie od 10.2018 do 02.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Oferenci powinni posiadać podstawowe uprawnienia do wykonywania czynności zamówienia tj.
1. Posiadać odpowiedni wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS ze wskazaniem w/w działalności doradczej (dotyczy jedynie przedsiębiorców).
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów.
2. Posiadać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (dotyczy jedynie przedsiębiorców).
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów.
3. Zapewnić doradcę/ów zawodowego/ych posiadających wykształcenie wyższe i minimum 2-letnie doświadczeniem w zawodzie.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie doradcy/ów.
4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia.
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia, wpłaconego wadium.
6. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

Doradca zawodowy będzie posiadał wykształcenie wyższe i minimum 2-letnie doświadczeniem w zawodzie.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 1 wraz z odpowiednimi dokumentami. W przypadku realizacji zamówienia przez więcej niż 1 doradcę Załącznik nr 1 wypełniany jest oddzielnie dla każdej osoby.

Potencjał techniczny

Wykonawca nie musi posiadać dodatkowego zaplecza technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Doradca zawodowy będzie posiadał wykształcenie wyższe i minimum 2-letnie doświadczeniem w zawodzie.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 1 wraz z odpowiednimi dokumentami. W przypadku realizacji zamówienia przez więcej niż 1 doradcę Załącznik nr 1 wypełniany jest oddzielnie dla każdej osoby.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy musi pozwalać na sprawne i rzetelne świadczenie usług. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów, ewentualnych noclegów i wyżywienia.
Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w ramach postępowania.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 80% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy;
d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
e) Zastrzegające, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi min. 21 dni
i uzależniony jest od dostępności środków na koncie projektowym i może ulegać opóźnieniom.
2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
4. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego) do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 2800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł 00/100), na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: 24 2490 0005 0000 4600 9371 0821. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy oraz załączników do umowy możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej po obustronnej akceptacji stron. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy.
b) Harmonogramu realizacji umowy.
c) Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy.
d) Ostatecznej kwoty umowy (związanej z ewentualnym zamówieniem uzupełniającym lub zwiększeniem ilości osób objętych wsparciem).
e) Zasad płatności (możliwość wprowadzenia płatności zaliczkowych lub częściowych).
f) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone
w przypadku zwiększenia ilości osób w ramach projektu „Nowa szansa na zatrudnienie”.
g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób w przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników/czek projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów na który składa się:
• Formularz ofertowy wraz załącznikami 1-5.
• Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie doracdy/ców.
• Wpis do KRAZ (jeśli dotyczy)
• Dokument rejestrowy lub KRS (jeśli dotyczy).
• Potwierdzenie wpłacenia wadium.
Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone w przypadku zwiększenia ilości osób w ramach projektu „Nowa szansa na zatrudnienie”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej zgodnie z poniższymi kryteriami punktowymi.

1. Kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium nr 1 będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.

Kryterium oceniane na podstawie ceny zawartej w ofercie. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 1 wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Kryterium doświadczenie doradców zawodowych w prowadzeniu doradztwa zawodowego.
Punkty przyznawane za kryterium nr 2 w prowadzeniu doradztwa zawodowego będą liczone w następujący sposób:
Łączna ilość lat przeprowadzonego wsparcia przez przedstawionych doradców zawodowych podzielona przez ilość doradców w ofercie:
• powyżej 8 lat – 15 pkt
• 5-8 lat – 10 pkt
• 3-4 lata - 5 pkt

Łączna ilość lat doświadczenia zostanie zsumowana na podstawie danych wykazanych w załączniku nr 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 2 wynosi 15.

3. Kryterium doświadczenie doradców zawodowych w prowadzeniu doradztwa zawodowego indywidualnego dla osób pozostających bez zatrudnienia należących do grup defawozryzownych na rynku pracy tj. osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, osób po 50 roku życia, osób z niepełno sprawnościami.
Punkty przyznawane za kryterium nr 3 będą liczone w następujący sposób:
Łączna ilość godzin przeprowadzonego wsparcia przez przedstawionych doradców zawodowych (w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) podzielona przez ilość doradców
w ofercie
 powyżej 1000 godzin – 15 pkt.
 500-1000 godzin – 10 pkt.
 300-499 godzin - 5 pkt.

Łączna ilość godzin doświadczenia zostanie zsumowana na podstawie danych wykazanych w załączniku nr 1.Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 3 wynosi 15.

4. Elastyczność.
Punkty przyznawane za kryterium nr 4 będą przyznawane w następujący sposób.
Jeśli Wykonawca zaproponuje możliwość odwołania zaplanowanej na dany dzień (dzień n) godziny doradztwa w tym samym dniu (tj. w dniu n) otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 20. Jeśli natomiast zaproponuje, w ofercie w dniu:
 n-1 otrzyma 15 punktów
 n-2 otrzyma 12 punktów
 n-3 otrzyma 10 punktów
 n-4 otrzyma 8 punktów
 n-5 otrzyma 5 punktów
 n-6 otrzyma 2 punktów
 n-7 otrzyma 0 punktów
Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub
odwołanie wsparcia na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą wsparcia Wykonawca nie może
w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego
terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Kryterium oceniane na podstawie załącznika nr 4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 4 wynosi 20.

Maksymalnie w ramach punktów 1-4 Kryteriów oceny Wykonawca może zdobyć 100
punktów. Zamawiający wybierze ofertę, która zdobędzie największą ilość punktów.

Wykluczenia

a) Wykonawcy, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
b) Wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
c) Wykonawcy, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
e) Wykonawcy będący podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).
f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
g) Wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
h) Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego. postępowania;
i) Wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
j) Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca podpisując i składając ofertę jednocześnie oświadcza, że nie należy do kategorii wskazanej w sekcji Wykluczenia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ODZ KAŹMIERCZAK JACEK WOŹNIAK

Adres

Rzemieślnicza 4/2

62-800 Kalisz

wielkopolskie , Kalisz

Numer telefonu

627672243

NIP

6652472509

Numer naboru

RPWP.06.02.00-IP.03-30-001/17